วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้าง้เหมาซ่อมแซมลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาขุดลอกหนองสิม บ้านค้อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐x๓ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารการคลัง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานมือจับปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกแยกบ้านตานิดไปบ้านนายบรม ท้าวพา บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง