วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นข้างอู่ ป.เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๕๒๙๔ หนองบัวลำภู จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจุดตรวจ-บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง