วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุศูนย์บริการคนพิการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้าง้เหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อยาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้าง้เหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4185 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง