วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัรฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยฉาบผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้อ หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้านไปศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยฉาบผิวแอสฟัลติกคอนรีต บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณเส้นแยกอู่ช่างนัดไปบ้านนายพิลึก คำกุนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม วัน อปพร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพตำบลบ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 9 เส้นจากบ้านโนนหวาย ไปเชื่อมถนนบ้านข้องโป้ หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านธาตุหาญเทาว์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการประกอบกิจกรรมการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพตำบลบ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ