วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งผู้เข้ารับฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อบต.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันเดลต้าแมทริน ๑ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง