องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านขาม


วันที่ 14 กันยายน 2559 : กองส่งเสริมการเกษตร  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประาณ 259  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  ให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ "นำทำนำพา"  ณ โนนคูณฟาร์ม  บ้านดอนนาดี  ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08