องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 2 ก.พ. 2565 ]67
2 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการช่วยเหลือบริหารราชการ [ 2 ก.พ. 2565 ]63
3 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (นายเสด็จ ยะหัวดง) [ 1 ก.พ. 2565 ]66
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]96
5 คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 7 ม.ค. 2565 ]95
6 คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 7 ม.ค. 2565 ]87
7 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2565 ]115
8 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ครั้งแรก [ 30 ธ.ค. 2564 ]91
9 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ธ.ค. 2564 ]106
10 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ธ.ค. 2564 ]105
11 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘) [ 29 พ.ย. 2564 ]101
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]34
13 การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง [ 3 พ.ย. 2564 ]120
14 การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 2 พ.ย. 2564 ]110
15 การเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ [ 1 พ.ย. 2564 ]101
16 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.บ้านขาม [ 22 ต.ค. 2564 ]101
17 ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ผ.ถ.๔/๕) [ 22 ต.ค. 2564 ]113
18 ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ส.ถ.๔/๕) [ 22 ต.ค. 2564 ]98
19 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ส.ถ.๔/๔) [ 22 ต.ค. 2564 ]98
20 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ผ.ถ.๔/๔) [ 22 ต.ค. 2564 ]102
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9