องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม ประจำปี 2562


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม  ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม  2561  ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูพานน้อย  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลบ้านขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08