องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


วันพุธที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพือชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของศูนย์พันาเด็กเล็กให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบแนวทางในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒาเด็กเล็ก  และสร้างความคุ้นเคย  สร้างสัมพนธภาพระหว่างครูผู้ดูแลเด็เล็กกับู้ปกครองนักเรียน  และชุมชน โดยนายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวพบปะต้อนรับผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08