องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 2 (วันที่ 5 มิถุนายน 2563)


วันทีี่ 5 มิถุนายน 2563 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้จัดทำอาหารเพื่อมอบให้แก่เด็กเล็ก ในช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

2020-10-26
2020-10-14
2020-09-24
2020-09-07
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-06
2020-08-04
2020-06-19