องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ประจำปี ๒๕๕๗


วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08