องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.2563


วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และข้อราชการอื่นๆ
 

2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-06
2020-08-04
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-09
2020-06-08
2020-06-07