องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563


วันที่ 1 กันยายน 2563 : หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบบ้านขาม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององร์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และเข้ารับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2020-10-26
2020-10-14
2020-09-24
2020-09-07
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-06
2020-08-04
2020-06-19