องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา  ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาวรภัสยา  มีกุญชร และนางมุกดา หน้าบัณฑิต ทั้งนี้ได้ออกปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีลักษณะงาน

1.ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิต

2.ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน

สล็อตออนไลน์

2021-01-12
2021-01-08
2020-12-27
2020-12-21
2020-11-25
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-15
2020-11-11
2020-10-26