องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.บ้านขาม


ด้วยในวันที่  ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม   ประธานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.บ้านขาม  (นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.) ได้เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.บ้านขาม    ซึ่งประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการสร้างความสามัคคีและความปรองดองในท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองในวันพุธที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08