องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ด้วยสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้ลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม (ในบริเวณที่ทำการ อบต.บ้านขาม) ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีตัวแทนประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 ท่าน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ(ชมรมผู้สูงอายุ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และตัวแทนเยาวชนในเขตตำบล   

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08