องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การออกพื้นที่ของชุดปฏิบัติการตำบลเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม


ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชุดปฏิบัติการตำบลบ้านขามเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองฯ ซึ่งมีท่านบรรจบ  ไชยคาน ปลัด อบต.บ้านขาม  ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยท่านไชยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม  รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วน ร่วมให้การต้อนรับและออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน  ณ  วัดศรีสว่าง  บ้านโคกกุง  หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านขาม
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08