องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 


การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 : นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดปะชุมปะจำเดือน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรสังกัด อบต.บ้านขาม ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติานจากท่านนนายกฯ รวมทั้งเป็นการปรึกษาขอราชการต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-09
2022-05-06
2022-05-02
2022-04-19
2022-04-04
2022-04-01