องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม  จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม ประจำปี  ๒๕๕๗ โดยท่านชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08