องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 


โครงการเยาวชนสร้างชุมชนสุจริต ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกดี TO BE NUMBER ONE ปี 2


วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 : ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมโครงการเยาวชนสุจริต ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกดี TO BE NUMBER ONE ปี 2 เวลา 08.00-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  และมีตัวแทนเด็กและเยาวชนนเขตตำบลบ้านขามเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยท่านเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และปลูกฝังคุณค่าหลักที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

2022-06-23
2022-06-20
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-22
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11