องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเชิงบูรณาการ (ทีม C)


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ : งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ ๖๙  จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเชิงบูรณาการ (ทีม C) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของศูนย์พัฒนาสังคม  ดังนี้  โครงการซ่อมบ้านสูงอายุ  โครงการฝึกอาชีพสตรี ๔๕ วัน  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เด็ก  และเรื่องการสำรวจข้อมูลครัวเรือน

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08