องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

สภา อบต.

 
นายคำแสน แสนจันสี
ประธานสภา
   
นายสุพจน์  ตรีวิเศษ
นายศรชัย ยะหัวดง
รองประธานสภา เลขานุการสภา
   
   
นายพิลึก  คำกุนา เสียชีวิต
นายบรรจง  กัปโก นายศรชัย  ยะหัวดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
นายสมพร  มีปากดี นายพงษ์ศักดิ์  แก้ววังชัย  นายพิศาล  แสนขันธ์ นายธนชัย  จันทร์บุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
นายมาชัย  สิงห์ดา  ลาออก
   นายสมปอง  โนนแก้ว ลาออก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
     
   ลาออก
 เสียชีวิต นายสมนึก  นาสุทธิ นายสมชาย  วงศ์อนุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
     
 นางพรเพ็ญ  สามารถ
นายคำพวง  บาฤษี นายพิทักษ์  โยมสีดำ นางธนพร  ทาหนองค้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   
   
นายชิดชัย  ทองดี   ลาออก
นายสวัสดิ์  จ้ำเก้า นายคำนึง  วิชาชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
 
 
นายกองสิน  ผิวเพ็ชร์ นายคำแสน  แสนจันสี นายสุพจน์  ตรีวิเศษ นายพิบูลย์  บุญคาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14