องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

สำนักงานปลัด


นางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม


นายวงศธร   จันทะโค
หัวหน้าสำนักปลัด

นายปิยะ  สมันต์ศรี
นางสาวสายสมร ทัศดร นายลือชัย  คำแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

 


นางสาวพิสมัย  กัณหา 
นางมณี ชูศรีสินธุ์
นายศตวรรษ  แสนเมือง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
พนักงานจ้าง
 
นายณฐนน  ตรีวิเศษ นายศุภวิทย์  พงษ์ไธสงค์ นายบรรพต  จันทะโค
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนิติกร
นางอรพรรณ  สมันต์ศรี

 นายสุเมธ ละลี

นายทวีเดช พลบูรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ 

นายพงษ์ศักดิ์ ศรียงค์
นายกิติศักดิ์  ตรีวิเศษ

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป  


         
นางสาวฉันทนา  พันสุกาง
 นายอุดม อินทศิลา  นางวันวิสา  พันธ์ุก่ำ
พนักงานจ้างทั่วไป นักการ  พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
นางพิศวาส  ท้าวพา
 
จ้างเหมาบริการ