องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายธนาธร  กระดานราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

นางสาวสุธีพร  พลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด

นายปิยะ  สมันต์ศรี
นางสาวสายสมร ทัศดร นายลือชัย  คำแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

 


-ว่าง-
นางมณี ชูศรีสินธุ์
นายศตวรรษ  แสนเมือง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
พนักงานจ้าง

 
นายณฐนน  ตรีวิเศษ นายศุภวิทย์  พงษ์ไธสงค์ -ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนิติกร
นางอรพรรณ  สมันต์ศรี

 นายสุเมธ ละลี

นายทวีเดช พลบูรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ 

นายพงษ์ศักดิ์ ศรียงค์ นางสาวพัชรินทร์  เสนกระจาย
นายกิติศักดิ์  ตรีวิเศษ

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป           
นางสาวฉันทนา  พันสุกาง
 นายอุดม อินทศิลา  นางวันวิสา  พันธ์ุก่ำ
พนักงานจ้างทั่วไป นักการ  พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
ว่าง

 
จ้างเหมาบริการ