องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
กองคลัง


นางวัชรินทร์  แก้ววังชัย
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

   
นางวัชรินทร์  แก้ววังชัย
นางสาวอาภรณ์  อ่อนตา
 -ว่าง-
สิบเอกนัทพล ผุดผ่อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
พนักงานจ้าง


นางสาววิภารัตน์  ทิพย์เนตร นางสาวชมัยพร  เกตุดา

นางสาววันวิษา  บุตรโก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางพรทิวา  พันธุ์ก่ำ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวฉันทนา  พันสุกาง
นายมานะ  พันสุกาง นายสิทธพร  พลั่วพันธ์ 
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป