องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

กองคลังนางหงษ์ทอง อินอุ่นโชติ
 ผู้อำนวยการกองคลัง


   
นางวัชรินทร์  แก้ววังชัย
นางสาวอาภรณ์  อ่อนตา
 -ว่าง-
สิบเอกนัทพล ผุดผ่อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
พนักงานจ้าง
นางสาววิภารัตน์  ทิพย์เนตร นางสาวชมัยพร  เกตุดา

นางสาววันวิษา  บุตรโก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางพรทิวา  พันธุ์ก่ำ นายมานะ  พันสุกาง

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป