องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

กองช่าง

นายเชิด  ประทุมชาติ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
นายเชิด  ประทุมชาติ
นายจักรฤษณ์ โม้แซง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
พนักงานจ้าง
 
นายเอกสิทธิ์ กัปโก
นายณัฎฐศรันยุ์  แก้ววังชัย
นางอรวรรณ พลั่วพันธ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นายอภิรมย์  หลักคำ
พนักงานจ้างทั่วไป