องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประเวช  รัตนวงศ์
นักวิชการศึกษา ระดับชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นายประเวช รัตนวงศ์

นางนันท์ธิภร  โกมุทธพงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางลำดวน  คูณหาร
นางสาวปรียนันท์ ทองตีด

นางลำดวน  ขุริมนต์

ครู ครู ครู
 


 
นางสาวดวงจิตร กามลคร นางวรัญญา วงศ์หาจักร นางแสนสุดา  ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
   
นางสาวปวีณา จำปาหอม นางสาวศศฺิธร  เสนาวัน
 นางมณีรัตน์  อรรคฮาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายสิทธพร  พลั่วพันธ์    
พนักงานจ้างทั่วไป