องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการนายธนาธร  กระดานราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
หมายเลขติดต่อ 083 3588202


-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
หมายเลขติดต่อ -นางสาวสุธีพร  พลงาม
นางวัชรินทร์  แก้ววังชัย
นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขติดต่อ 061 8919294
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขติดต่อ 061 5619296
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขติดต่อ
080-4155559
 
 
นางสาวสุธีพร พลงาม
นางสาวสุจิตรา  อินทรพานิช
นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช 
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเลขติดต่อ 061 8919294
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หมายเลขติดต่อ 085 7484424
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
หมายเลขติดต่อ 085 7484424

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายวันชัย  ธรรมสุจริต

 
  ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
หมายเลขติดต่อ 086 2346194