องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

หัวหน้าส่วนราชการนางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
หมายเลขติดต่อ 083 3353479
นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขติดต่อ 083 3353479


นายวงศธร  จันทะโค
นางหงส์ทอง อินอุ่นโชติ
นายเชิด  ประทุมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขติดต่อ 095 2940184
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขติดต่อ 082 5864001
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขติดต่อ 061 6899998
 
 
นายประเวช  รัตนวงศ์
นางสาวสุจิตรา  อินทรพานิชย์
นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเลขติดต่อ 085 7612804
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หมายเลขติดต่อ 085 7484424
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
หมายเลขติดต่อ 085 7484424

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายวันชัย  ธรรมสุจริต

 
  ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
หมายเลขติดต่อ 086 2346194