องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

หัวหน้าส่วนราชการนายธนพล  สุโพเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวงศธร  จันทะโค
นางหงส์ทอง อ่มอุ่นโชติ
นางสาวธนกฤตา ไหวพริบ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นางจารุณี โยเหลา
นายปรัชญา ศรีสันต์
นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายวันชัย  ธรรมสุจริต

 
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม