องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นายปรัชญา  ศรีสันต์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพัชรินทร์  บุญน้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
นางสาววิภาพรรณ  หอมอ่อน

นายไกรรุ่งรัตน์  กัปโก
ผช.จพง.ส่งเสริมสาธารณสุข

พนักงานขับรถยนต์

 

นายเสถียร ภักดีสมัย

นายทองใบ  โสนางาม

นายวัชระ  บุญน้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

นายแดง  เค้าเอ่น

นายอิทธิพงษ์  ชาญสูงเนิน

นายเพ็ญศรี  ศรีพันธบุตร 

คนงานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการ

 


 

นายประสิทธิ์  ประกอบศรี

 นายธวัชชัย  พันธ์ุก่ำ
 
คนงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการ