องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

กองสวัสดิการสังคม

 
นายวันชัย  ธรรมสุจริต
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

พ.จ.อ.ชัยเชษฐ  สาตรสาคร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
     
  นางบุษรากร  แหม่งปัง  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
     
   นายยุทธพิชัย  อามาตย์มนตรี
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ