องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
นายวันชัย  ธรรมสุจริต
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

พ.จ.อ.ชัยเชษฐ  สาตรสาคร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
     
  นางบุษรากร  แหม่งปัง  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
     
   นายยุทธพิชัย  อามาตย์มนตรี
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ