องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.สภาพทางเศรษฐกิจ
        ๒.๑ อาชีพ    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ ทำนา  ทำไร่  รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง  อุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครอบครัว 
เช่น  โรงงานผลิตเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและอิฐบล็อก  เป็นต้น
         ๒.๒ หน่วยธุรกิจ    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้านขายของชำ              ๕๑  แห่ง         โรงทำขนมจีน                         แห่ง
ร้านตัดผม/เสริมสวย     ๑๐  แห่ง           โรงสี                                 ๑๕    แห่ง
ปั๊มน้ำมันและแก๊ส        ๑๕  แห่ง          ร้านอาหาร/อาหารตามสั่ง    ๓    แห่ง
ตลาดชุมชน                       แห่ง           โรงทำอิฐบล็อก                      แห่ง
อู่ซ่อมรถ                          ๙ แห่ง           ฟาร์มเลี้ยงไก่                        ๗   แห่ง
ลานรับซื้อข้าว                   แห่ง         ร้านล้าง-อัด-ฉีดรถ                ๒   แห่ง