องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.สภาพทางเศรษฐกิจ
        ๒.๑ อาชีพ    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ ทำนา  ทำไร่  รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง  อุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครอบครัว 
เช่น  โรงงานผลิตเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและอิฐบล็อก  เป็นต้น
         ๒.๒ หน่วยธุรกิจ    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้านขายของชำ              ๕๑  แห่ง         โรงทำขนมจีน                         แห่ง
ร้านตัดผม/เสริมสวย     ๑๐  แห่ง           โรงสี                                 ๑๕    แห่ง
ปั๊มน้ำมันและแก๊ส        ๑๕  แห่ง          ร้านอาหาร/อาหารตามสั่ง    ๓    แห่ง
ตลาดชุมชน                       แห่ง           โรงทำอิฐบล็อก                      แห่ง
อู่ซ่อมรถ                          ๙ แห่ง           ฟาร์มเลี้ยงไก่                        ๗   แห่ง
ลานรับซื้อข้าว                   แห่ง         ร้านล้าง-อัด-ฉีดรถ                ๒   แห่ง