องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การบริหารบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ