องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านขาม


วันที่ 14 กันยายน 2559 : กองส่งเสริมการเกษตร  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประาณ 259  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  ให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ "นำทำนำพา"  ณ โนนคูณฟาร์ม  บ้านดอนนาดี  ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13