องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีบประมาณ 2559


วันที่ 15 กันยายน 2559 : สำนักงานปลัด จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจ และยึดมั่นในวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เวลา  08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-30