องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป


วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป โดยมี "กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตตำบลบ้านขาม"  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ซึ่งมีเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๒๐๐  คน  โดยท่านสฤษดิ์  ไสยโสภณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม เช่น พิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง  โดยชมรมคนรักในหลวง  ฟังวิทยากรบรรยายจาก กกล.รส.จ.หนองบัวลำภู  และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการรำวงคองก้า
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14