องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านขาม พ.ศ. ๒๕๖๖


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านขาม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขามให้มีศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14