องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

นายเสด็จ ยะหัวดง

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 080-8275069
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th

 
  ชื่อ + นายธนาธร  กระดานราช
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 083-3588202
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th

  ชื่อ +
-
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + -
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th

 
  ชื่อ + นางสาวสุธีพร  พลงาม
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
    061-8919294
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th


  ชื่อ + นางสาวอัญรินทร์ ภมรพงศ์วัฒน์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + .......................
    admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นายศราวุธ  ศรีสัตตรัตน์กุล
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 080-4155559
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นางสาวสุธีพร  พลงาม
  ตำแหน่ง +
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 061-8919294
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช
  ตำแหน่ง +
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 085-7484424
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + 085-7484424
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นายวันชัย  ธรรมสุจริต
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 086-2346194
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th

  ชื่อ +
นางสุวรรณา ชาวสวย
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ + 085-4599933
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th