องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุจิตรา  อินทรพานิช
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
 

 
 
 
 
นางสาววิภาพรรณ  หอมอ่อน

นางสาวฉันทนา  พันสุกาง

นายไกรรุ่งรัตน์  กัปโก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์

 

นายแดง  เค้าเอ่น

นายทองใบ  โสนางาม

นายวัชระ  บุญน้อม
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

นายวิทูรย์  ศรียงค์

นายธนะดล  ศรียงค์

นายเพ็ญศรี  ศรีพันธบุตร 

จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการ

 


 

นายประสิทธิ์  ประกอบศรี

 นายธวัชชัย  พันธ์ุก่ำ
 
คนงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการ