องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 18 มี.ค. 2565 ]74
2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 18 มี.ค. 2565 ]81
3 ประกาศ เรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]82
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒานาและปฐมนิเทศข้าราชการหริอพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2565 ]77
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 18 มี.ค. 2565 ]70
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]75
7 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]159
8 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]159
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 26 ต.ค. 2563 ]147
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 10 มี.ค. 2563 ]164
11 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]157
12 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ [ 21 ต.ค. 2562 ]165
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2562 ]164
14 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) [ 2 ม.ค. 2562 ]164
15 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 29 ก.ย. 2559 ]156