องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น...[วันที่ 2014-07-09][ผู้อ่าน 584]
 
  การรับการตรวจประเมินฯ จากจังหวัด[วันที่ 2014-07-09][ผู้อ่าน 476]
 
  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเชิงบูรณากา...[วันที่ 2014-07-01][ผู้อ่าน 492]
 
  ออกตรวจเยี่ยมคุ้มและหารือการเตรียมกิจกรรม[วันที่ 2014-06-27][ผู้อ่าน 483]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2014-06-25][ผู้อ่าน 700]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม[วันที่ 2014-06-24][ผู้อ่าน 527]
 
  การออกพื้นที่ของชุดปฏิบัติการตำบลเพื่อขับเคลื่อนกา...[วันที่ 2014-06-20][ผู้อ่าน 490]
 
  การจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้อง...[วันที่ 2014-06-18][ผู้อ่าน 513]
 
  ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อเคลื่อนย้ายพระบรมรูปสมเด็จพระน...[วันที่ 2014-06-12][ผู้อ่าน 603]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ ส...[วันที่ 2014-06-11][ผู้อ่าน 522]
 
  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒...[วันที่ 2014-06-09][ผู้อ่าน 526]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2014-06-09][ผู้อ่าน 457]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32