องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้สารไอโอดีน[วันที่ 2015-09-28][ผู้อ่าน 546]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ...[วันที่ 2015-09-17][ผู้อ่าน 577]
 
  พิธีมอบข้าวสารญี่ป่น[วันที่ 2015-09-05][ผู้อ่าน 504]
 
  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึ...[วันที่ 2015-08-28][ผู้อ่าน 466]
 
  โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘[วันที่ 2015-08-20][ผู้อ่าน 487]
 
  กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"[วันที่ 2015-08-17][ผู้อ่าน 488]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2015-08-15][ผู้อ่าน 481]
 
  โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียส ประจำปี พ....[วันที่ 2015-08-06][ผู้อ่าน 495]
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมก...[วันที่ 2015-07-28][ผู้อ่าน 511]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้พิการตำบลบ้านข...[วันที่ 2015-07-28][ผู้อ่าน 450]
 
  การประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมช...[วันที่ 2015-06-16][ผู้อ่าน 543]
 
  โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่[วันที่ 2015-06-15][ผู้อ่าน 493]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32